Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

Eurofins markradondetektorer grävs ned i marken på ca 1 m djup. Mätningen ska pågå ca 5 dagar. Vi rekommenderar två markradondetektorer för undersökning av ett enstaka husläge.