Det finns en rad olika rikt- och gränsvärden för radonhalter i svenska bostäder och på arbetsplatser. Dessa är fastställda av Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Nedan finns en lista över aktuella rikt- och gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställt.

Rikt- och gränsvärden för radon i inomhusluft
200 Bq/m³

Riktvärde för radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.

» Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16

200 Bq/m³

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader.

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader.BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2011:26 (BBR 19)

0,36 x 10⁶ Bq h/m³ och år

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete.

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete.AFS 2011:18

2,1 x 10⁶ Bq h/m³ och år

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller för underjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord. Detta motsvarar en radonhalt på ca 1300 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för anläggningsarete under jord är 36 timmar per vecka).

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller för underjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord. Detta motsvarar en radonhalt på ca 1300 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för anläggningsarete under jord är 36 timmar per vecka).AFS 2011:18

0,72 x 10⁶ Bq h/m³ och år

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller vid underjordsarbete i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar. Detta motsvarar en radonhalt på ca 400 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 timmar.

Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller vid underjordsarbete i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar. Detta motsvarar en radonhalt på ca 400 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 timmar.AFS 2011:18

Det finns även ett riktvärde för gammastrålning (en typ av strålning som kan skada kroppens celler) i nya byggnader. Byggnadsmaterialet blå lättbetong avger gammastrålning, dock i så låg grad att den vanligtvis inte är hälsofarlig. Men om värdet är högre än 0,3 mikrosievert i timmen (0,3 µSv/h) bör även radonhalten i inomhusluften mätas.