Radon är en radioaktiv ädelgas, vars vanligaste isotop radon-222, ingår i uran-238s sönderfallskedja. Ledet före radon-222 är radium-226. Radon sönderfaller med en halveringstid av 3.8 dygn, dvs. av en viss mängd radon är bara hälften kvar efter denna tid. När radon sönderfaller bildas en kedja av nya ämnen, "radondöttrar", som också är instabila. När radon och några av "döttrarna" sönderfaller uppstår alfastrålning. Denna strålning består av heliumkärnor som kan orsakar skador när de träffar kroppsvävnader.

Nej, radon varken luktar eller smakar. Dessutom är radon är en ädelgas, vilket betyder att den inte reagerar med andra ämnen. Enda sättet att få reda på radongashalter i luft och vatten är därför att utföra mätningar.

Radon bildas naturligt i marken och tränger upp genom markytan. Vanligtvis späds radongasen snabbt ut i atmosfären och utgör då ingen hälsofara. Men när radon tränger in i instängda utrymmen så som bostäder eller gruvor kan radonhalterna bli höga och utgöra hälsorisker för de som vistas där. Hur stora hälsoriskerna är beror på exponeringen dvs. på radonhalten och den tid man utsätts för den halten, dessutom är kombinationen långvarig exponering av radon och tobaksrök extra riskfylld. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer i Sverige varje år dör av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså större än risken för att omkomma i trafiken.

Enklast och billigast är att mäta med spårfilmsdetektorer.

Spårfilmsdetektorn består av en spårfilm, en liten genomskinlig plastbit, som ligger inuti ett hölje av elektriskt ledande plast. Radon är en ädelgas vilket radondöttrarna inte är, på så sätt letar sig radongasen men inte radondöttrarna in i detektorn via diffusion. Radongasen inuti detektorn sönderfaller och avger alfa-partiklar (heliumkärnor). En del av de alfa-partiklar som träffar filmen (plastbiten) och orsakar mekaniska skador i ytskiktet, så kallade spår. Vid avslutad mätning behandla filmerna i en varm lutlösning under några timmar vilket medför att spåren blir så pass stora att de kan identifieras med ett mikroskop. Spåren räknas med ett bildanalysprogram och radonhalten kan beräknas utifrån antal spår och exponeringstiden. Hela systemet kalibreras genom jämförelse med filmer som skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att exponeras under kända radonhalter.

Långtidsmätning (kan ge årsmedelvärde, godkänd av myndigheter) skall pågå minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april). Korttidsmätning (endast rådgivande mätning, ej godkänd av myndigheter) ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

Jovisst kan det det! De högsta radonhalterna i hus orsakas av radon som tränger upp från marken. När det är undertryck i huset kan markradonet sugas in i huset; undertryck skapas bland annat när temperaturen är högre inomhus än utomhus, vilket anses vara fallet under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Markradonet kan komma från den naturliga marken eller från fyllnadsmaterial under huset. Det kan följa med luft som kommer in via sprickor och/eller hål i bottenplatta eller källarväggar. Hus med torpargrund (krypgrund) kan vid vissa väderförhållanden få mycket höga radonhalter på grund av inläckage av luft från utrymmet under huset.

Ni ska börja med att göra en radonbesiktning där ni får förslag på lämpliga åtgärder. För ytterligare råd och hjälp kan ni kontakta miljökontoret hos er kommun eller gå in på Svensk Radonförenings hemsida.det är viktigt att komma ihåg att radonproblem oftast går att åtgärda.

Du bör tänka på att vid renoveringar kan radonhalten i huset förändras. Ny ventilation eller byte av fönster kan påverka halten. Med åren kan också små sprickor i husgrunden bildas där radon kan tränga in från marken. Längre än 10 år bör man inte vänta tills man mäter igen.

För tillfället finns inga allmänna bidrag för att åtgärda radonproblem.

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark som ska byggas avger mycket markradon, eftersom man då kan göra förebyggande åtgärder redan i byggstadiet. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov. Markradonmätning beställer du här.