Mätning i inomhusluft

Mätmetoden

Radonhalter i inomhusluft utförs med s.k. spårfilmsdetektorer som är ungefär lika stora som en snusdosa. Spårfilmsdetektorer är passiva detektorer, vilket betyder att de inte sänder ut någon signal. Faktum är att detektorn helt saknar elektriska komponenter och bara består av plast. De behöver inte heller slås på utan mätningen startas när de tas ut ur den lufttäta aluminiumpåse som de levereras i. Eftersom mätningen inte går att avsluta själv är det viktigt att skicka in detektorerna direkt när mätningen är klar. 

Ett mätpaket för mätning av radon i inomhusluft innehåller detektorer, mätinstruktion.
I priset ingår analys och mätrapport. Betalning kan väljas mot faktura 14 dagar (privatkund) 30 dagar (företag) eller direktbetalning med Svea Ekonomi. Faktura skickas till den e-post man skapar vid beställning.

Långtidsmätning

Om en mätning i en bostad utförs enligt de rekommendationer som Strålsäkerhetsmyndigheten ger, anges den uppmätta radongashalten för bostad som ett årsmedelvärde. De rekommendationer som då måste följas är att mättid ska vara i minst 60 dagar och att mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april). Dessutom ska en mätning utföras med minst en detektor på varje våningsplan med bostadsrum. Som bostadsrum räknas exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga eller kök. Tvättstuga, toalett eller dusch räknas inte som bostadsrum. Minst 2 detektorer per bostad är också ett krav. Det fina med att ha ett årsmedelvärde av radonhalten i sin bostad är att det är ett mycket tillförlitligt och jämförbart mått. Dessutom är årsmedelvärde det mått som myndigheterna efterfrågar, t.ex. om man vill söka radonbidrag för att sänka radonhalten. Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp. Man kan ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt (har man fått bidrag för åtgärd kvävs en långtidsmätning vid efterkontroll) eller få en indikation av radonhalten vid köp av fastighet. Mätning ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden). Eftersom radonhalten varierar över tiden inomhus, är resultatet i vissa fall osäkert och bör därför tolkas därefter. Observera att en rådgivande korttidsmätning ALDRIG ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en långtidsmätning.

Radonmätning i mark

Radonhalten i mark mäts med markradondetektorer som grävs ned i marken på ca 1 m djup. Mätningen ska pågå 4-5 dagar. Vi rekommenderar tre markradondetektorer för undersökning av varje specifikt husläge. Vid större bygge rekommenderar vi en detektor per huskropp. Markradondetektorer levereras med bruksanvisning och mätprotokoll. Betalning kan väljas mot faktura 14 dagar (privatkund) 30 dagar (företag) eller direktbetalning med Svea Ekonomi. Faktura skickas till den e-post man skapar vid beställning.