Mätning i inomhusluft

Radonhalter i inomhusluft utförs med s.k. spårfilmsdetektorer som är ungefär lika stora som en snusdosa. Spårfilmsdetektorer är passiva detektorer, vilket betyder att de inte sänder ut någon signal. Faktum är att detektorn helt saknar elektriska komponenter och bara består av plast. De behöver inte heller slås på utan mätningen startas när de tas ut ur den lufttäta aluminiumpåse som de levereras i. Det är många faktorer som påverkar radonhalten i inomhusluft. Hög- och lågtryck, ventilation och temperaturskillnad inom- och utomhus är några av dessa faktorer. Radonhalten är heller inte konstant under dygnet utan kan variera. Därför är långtidsmätningar under en längre tid mer tillförlitliga.

Eftersom mätningen inte går att avsluta själv är det viktigt att skicka in detektorerna direkt när mätningen är klar. 

Långtidsmätning

Om en mätning i en bostad utförs enligt de rekommendationer som Strålsäkerhetsmyndigheten ger, anges den uppmätta radongashalten för bostad som ett årsmedelvärde. De rekommendationer som då måste följas är att mättid ska vara i minst 60 dagar och att mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april). Dessutom ska en mätning utföras med minst en detektor på varje våningsplan med bostadsrum. Som bostadsrum räknas exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga. Tvättstuga, toalett eller dusch räknas inte som bostadsrum. Minst 2 detektorer per bostad är också ett krav. Det fina med att ha ett årsmedelvärde av radonhalten i sin bostad är att det är ett mycket tillförlitligt och jämförbart mått. Dessutom är årsmedelvärde det mått som myndigheterna efterfrågar. Notera att mätningar i arbetslokaler inte ger årsmedelvärde baserat på hela fastigheten, utan redovisas per mätpunkt.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp. Man kan ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt (har man fått bidrag för åtgärd kvävs en långtidsmätning vid efterkontroll) eller få en indikation av radonhalten vid köp av fastighet. Mätning ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden). Eftersom radonhalten varierar över tiden inomhus, är resultatet i vissa fall osäkert och bör därför tolkas därefter. Observera att en rådgivande korttidsmätning ALDRIG ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en långtidsmätning. En korttidsmätning ger endast en indikation på huruvida radonhalterna är höga eller låga i fastigheten.

När mätningen är klar och detektorerna har returnerats till Eurofins så analyseras de i vårt ackrediterade laboratorium. Därefter skickas en rapport till dig. Vi har en analystid från 36 timmar.

Radonmätning i mark

Radonhalten i mark mäts med markradondetektorer som grävs ned i marken på ca 1 m djup. Mätningen ska pågå 5-7 dagar. Vi rekommenderar tre markradondetektorer för undersökning av varje specifikt husläge. Vid större bygge rekommenderar vi en detektor per huskropp.