Det finns en rad olika rikt- och gränsvärden för radonhalter i svenska bostäder och på arbetsplatser. Dessa är fastställda i den nationella handlingsplanen av bland annat Strålskyddsmyndigheten, Boverket, Livsmedelsverket, och Arbetsmiljöverket.

Nedan finns en lista över aktuella rikt- och gränsvärden från Nationella handlingsplanen.

Bostäder (och lokaler dit allmänheter har tillträde)

Nationella referensvärdet

Rikt- och gränsvärden för radon i inomhusluft
200 Bq/m³ Nationella referensvärdet för radon i Sverige. Halten är olämplig att överskrida och bör åtgärdas. Om allmänheten har tillträde till ska fastighetsägare vidta åtgärder.
200 Bq/m³

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader.

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader.BFS 2011:6 med ändringar t.o.m.

BFS 2011:26 (BBR 19)

Det finns även ett riktvärde för gammastrålning (en typ av strålning som kan skada kroppens celler) i nya byggnader. Byggnadsmaterialet blå lättbetong avger gammastrålning, dock i så låg grad att den vanligtvis inte är hälsofarlig. Men om värdet är högre än 0,3 mikrosievert i timmen (0,3 µSv/h) bör även radonhalten i inomhusluften mätas.

Arbetsplatser

200 Bq/m³ Hygienskt gränsvärde Anmälningsplikt vid halter över referensnivån på arbetsplatser, trots försök att sänka dessa under referensnivån

För underjordsarbete gäller andra regler, där kan det vara nödvändigt med individanpassad persondosimetri. Kontakta oss så berättar vi mer.