Att utföra radonmätning i sitt hem, på arbetsplatser, skolor samt i andra allmänna byggnader är viktigt för att säkerhetsställa att radongasen inte orsakar hälsoskada. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är halter som överstiger 200Bq/m3 skadliga för din hälsa. En längre exponering av dessa nivåer kan orsaka cancer. Idag avlider 500 personer per år av cancer orsakat av radon, en skrämmande siffra som enkelt kan sänkas om fler utför mätningar. Viktigt när du utför en radonmätning är att laboratoriet kan garantera att det resultat som de levererar är korrekt.  Ackreditering ISO/IEC 17025 fungerar som denna garanti genom att vara en kvalitetsstämpel för en säker och oberoende radonmätning.                                                                                                              

SWEDAC – Ackrediteringsorgan för radonlaboratorier
SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och arbetar bland annat med att granska laboratorier som både mäter radon i vatten och i inomhusluften. Ackrediteringen existerar för att konsumenterna ska garanteras att laboratorierna uppfyller de säkerhets- och kvalitetskrav som krävs för att få ett korrekt resultat på sin radonmätning. Ackreditering fungerar som en kvalitetsstämpel som garanterar säkerhet och objektivitet i radonmätningarna. Eurofins är ett av de företag i Sverige som har ackreditering ISO/IEC 17025 vilket laboratoriet haft sedan mitten av 1990-talet.                                                                      

Varför är det viktigt att en radonmätning är ackrediterad?
Ackreditering ISO/IEC 17025 innebär att laboratoriet hanterar mätningarna på ett korrekt och oberoende vis. Detta innebär för konsumenten att de garanteras att deras mätningar ger ett resultat som de kan lita och ta beslut utifrån. En icke-ackrediterad mätning medför ett osäkert resultat där konsekvensen kan bli att beslut om åtgärd efter mätningen blir felaktig. En korrekt radonmätning kan vara avgörande för att skydda din och andras hälsa från potentiella hälsorisker.  
                                                                       

Vilka krav uppfyller Eurofins för att få en ackreditering?
Det finns flera krav som måste uppfyllas för att bli ackrediterad av SWEDAC både på mätmetod, instrument och personal. Ett av de viktiga kraven är att vara ett oberoende laboratorium. Detta innebär att Eurofins endast utför radonmätningen och inte åtgärderna som kan bli en följd av mätningen. Vilket medför att Eurofins inte har några incitament att ge kunden högre eller lägre värden än vad mätningen visar.

Ett annat krav är att delta i jämförelsetester för att kontinuerligt kontrollera detektorerna. Eurofins skickar även detektorer till strålsäkerhetmyndighetens radonkammare för kalibrering, vilket innebär att vi har utomstående aktörer som granskar oss.

Eurofins blir granskade av SWEDAC varje år, där revisorer är på plats på laboratoriet för att gå igenom alla processer och kompetensen hos personalen. Om SWEDAC har anmärkningar åtgärdas dessa så att laboratoriet kan fortsätta garantera den högsta kvaliteten. Ackrediteringen innebär en kontinuerlig kvalitetskontroll så konsumenten kan garanteras en säker och oberoende radonmätning.