Två huvudkällor svarar för det mesta av radonet som tränger in i inomhusluften i Sverige: radon från marken och radon från byggnadsmaterial. Blåbetong, en lättbetong tillverkad av radioaktiv alunskiffer som avger radon, användes som byggnadsmaterial i svenska bostäder mellan åren 1929–1975. Eftersom höga radonhalter kan medföra hälsorisker är det viktigt att mäta radon, särskilt om du misstänker att ditt hem är byggt av blåbetong.

Vad är blåbetong?

Blåbetong är en lättbetong framställd av radioaktiv alunskiffer. I Sverige producerades blåbetong som byggnadsmaterial mellan åren 1929 och 1975, för att sedan förbjudas efter att dess hälsorisker upptäcktes. Trots det användes materialet ända in på 80-talet. Under Miljonprogrammet på 60–70 talet byggdes stora mängder hus, radhus och flerbostadshus med detta material. Enligt SCB bor idag ungefär var femte svensk i bostäder som byggdes under denna period.

Är blåbetong farligt?

Blåbetong kan vara farligt då den avger radon, vilket kan leda till höga radonhalter i hus byggda med detta material. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten bör alla värden över 200Bq/m3 åtgärdas, då exponering av höga halter kan vara skadligt för hälsan. Cirka 500 personer per år avlider av lungcancer orsakat av radon. Det är viktigt att notera att blåbetong inte nödvändigtvis innebär att ditt hem överstiger referensnivån. För att få klarhet i dina radonhalter måste du genomföra en radonmätning.  

Hur ser blåbetong ut?

Som namnet avslöjar har blåbetong ofta blå färg, men den kan också vara grå. Materialet är karakteristiskt med sitt tvättsvampliknande utseende och är lättare än annan betong.

                             

Vad gör jag om jag har misstänker att mitt hem är byggt med blåbetong?

Om du misstänker att ditt hem är byggt med blåbetong bör du mäta radon för att bedöma dess påverkan på radonhalten i inomhusluften. Efter utförd årsmedelsberättigad mätning erhålls en rapport med årsmedelvärde, som du kan fatta beslut utifrån. Värden över 200 Bq/m3 bör åtgärdas. Om du har höga radonhalter hemma kan du hitta radonkonsulter på Svensk Radonförenings hemsida. Genom att sänka radonhalten i ditt hem, som är byggt med blåbetong, reducerar du den fara blåbetongen innebär.