Vad säger lagstiftningen?

I Sverige finns det flera samordnande myndigheter som tillsammans med kommuner arbetar och ansvarar över radonfrågorna i landet. År 2018 infördes Strålskyddslagen i Sverige. Lagen förtydligade att kommunernas Miljö- och hälsoskyddsnämnder har tillsynsansvaret gällande radonfrågor i bostäder och lokaler där allmänheten har tillträde, medan Arbetsmiljöverket har tillsynsansvaret för arbetsplatser.

Detta innebär att det är upp till kommunernas Miljö- och hälsoskyddsnämnder att säkerställa att radonhalten i skolor, förskolor, bostäder och andra allmänna utrymmen är under referensnivån 200 Bq/m3. Vid behov är det också kommunernas ansvar att ställa krav på att fastighetsägare eller ansvarig genomför åtgärder för att komma till rätta med radonproblematiken.

Saknade resurser hos kommunerna

Trots lagstiftning samt en ökning av den allmänna förståelsen kring hälsoriskerna som radon medför saknas det ofta resurser för kommunerna att genomföra den radontillsyn de ansvarar över. I en undersökning som Svensk Radonförening genomfört har färre än hälften av de tillfrågade kommunerna färdiga handlingsplaner över hur de ska arbeta med radonfrågor. Hos de kommuner där radonfrågan arbetas med, arbetar 87% av fallen med dessa frågor i mindre än 50% av sin tjänst.

Jonte From, Affärsutvecklare på Eurofins Radon, arbetade tidigare som miljö och hälsoskyddsinspektör på en av kommunernas miljöförvaltningar, där han drev ett tillsynsprojekt för radon. 

  • Balansen mellan resurser och viljan att göra rätt är alltid en utmaning för kommuner, eftersom de hanterar många olika tillsynsområden.

Kommunernas tillsynsvägledning

Till sitt stöd har kommunerna expertmyndigheten för radon, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som även lagt grunden för lagstiftningen. Lagstiftningen som kommunerna utgår ifrån är Strålskyddslagen (2018:306) och Strålskyddsförordningen (2018:506). Till hjälp har även SSM tagit fram metodbeskrivningar för de olika mätmetoderna och tillsynsvägledning för kommunerna att använda sig av.

Kommunerna utgår från dessa metodbeskrivningar, som även håller i de rättsliga tvister som kan uppkomma. Detta innebär att även om metodbeskrivningen från SSM endast får uttrycka sig i termer som ”bör” och ”rekommenderas” så blir dessa tydliga ”ska”-krav när kommunernas tillsynsmyndigheter upprättarföreläggande kring det.

Detta medför att olika kommuner kan ha olika krav och tolkningar över lagstiftningen. Hos kommunerna sker det arbeten för att hålla tolkningarna så konsekventa som möjligt mellan kommunerna, men det kan finnas vissa skillnader.

  • Det kan därför vara bra att kontakta byggnads- eller miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun om du är osäker över vilka krav som gäller hos dig, säger Jonte.

Vad får kommunerna utföra vid tillsynen av radon?

De verktyg som kommunerna har till sitt förfogande vid utövandet av sin tillsyn är dokumentationsinhämtning och föreläggande. Dokumentationsinhämtning innebär att kommunerna kan begära att få in samtlig dokumentation från fastighetsägaren eller ansvarig för att kunna utöva sin tillsyn.

I de fall när kommuner inte får in dokumentation, vid motvillighet att genomföra radonåtgärder eller vid andra hinder kan ett föreläggande skrivas. Förelägganden är ett ska-krav där den som är angiven i föreläggandet ska genomföra de åtgärder som står beskrivna inom en viss tid. Detta är oftast förenat med en kostnad och kan gå vidare till föreläggande med vite, där ett bötesbelopp krävs ut fram till dess att åtgärden är genomförd.

  • Många av tillsynsmyndigheterna på kommunerna är öppna för dialog och målsättningen med tillsynen är att hjälpa kommuninvånare och företag att utföra radonmätningar och göra rätt för sig. Det är endast genom en radonmätning du kan fastställa radonnivåerna, säger Jonte.

Även om kommunerna i landet har tillsynsansvaret har fastighetsägare och arbetsgivare enligt lag ett ansvar att säkerställa att radonhalterna i de byggnader vi vistas i inte bidrar till en hälsorisk.