Radon bildas naturligt i marken och tränger upp genom markytan. Vanligtvis späds radongasen snabbt ut i atmosfären och utgör då ingen hälsofara. Men när radon tränger in i instängda utrymmen så som bostäder eller gruvor kan radonhalterna bli höga och utgöra hälsorisker för de som vistas där. Hur stora hälsoriskerna är beror på exponeringen dvs. på radonhalten och den tid man utsätts för den halten, dessutom är kombinationen långvarig exponering av radon och tobaksrök extra riskfylld. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer i Sverige varje år dör av cancer i lungor orsakat av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså större än risken för att omkomma i trafiken.

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Den förekommer i större eller mindre mängd i marken, så kallad markradon, vilket är den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluft. Radon kan också komma från byggnadsmaterial, i Sverige är blåbetong det byggnadsmaterial som orsakar problem. Den användes som byggnadsmaterial mellan åren 1929 till 1975 och innehåller alunskiffer. Blåbetongen kan vara högstrålande eller lågstrålande beroende på var skiffern bröts.

Risken att drabbas ökar med förhöjd exponering av radon. Strålskyddslagen från 2018 specifierar referensvärdet för radon till 200 Bq/m³. Referensvärdet är inget gränsvärde, utan kommuners miljökontor kan ställa högre eller lägre krav beroende på lokala förutsättningar. Eftersom radon varken luktar eller syns krävs mätning för att upptäcka gasen, mätningar som Eurofins Radon utför.

Har ditt hus för hög radonhalt?

Eurofins tillhandahåller utrustning för mätning av radon i inomhusluft, dricksvatten och mark. Det enda som krävs för att genomföra en mätning är att du beställer mätutrustning av Eurofins. Vi levererar rätt utrustning till dig som du efter mättidens slut returnerar till oss. Vi analyserar detektorerna och skickar sedan ut en mätrapport.

Om du redan har mätt radon i din bostad bör du tänka på att vid renoveringar kan radonhalten i huset förändras. Ny ventilation eller byte av fönster kan påverka halten. Med åren kan också små sprickor i grunden bildas där radon lätt kan tränga in från marken.

Den analysteknik vi använder är avancerad och våra metoder är ackrediterade av SWEDAC. Detta ger en mycket säker radonmätning. Noggrannheten kontrolleras regelbundet genom kalibreringsmätningar vid Strålsäkerhetsmyndigheten. För mer information om radon se Frågor och svar i menyn eller besök Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.