Dessa villkor gäller när du handlar på Eurofins Webshop Radon. Läs igenom dem noggrant.

Utöver nedan information gäller Eurofins allmänna villkor.

Eurofins allmänna villkor

Allmänt

För att genomföra en beställning skall du ha fyllt 18 år. Inkommande beställning besvaras med en orderbekräftelse via mail. Avtal om köp anses föreligga när Eurofins bekräftat beställningen. Eurofins förbehåller sig rätten att ändra eventuella felaktigheter i innehåll och prislista på webshopen.

Alla beställningar anses bindande. Felaktiga uppgifter vid beställning som kräver korrigering kommer en summa på 200 kr ex moms debiteras.

Priser

Priser i webshopen anges i svenska kronor för privatpersoner och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Priser i webshopen anges i svenska kronor för företagskunder och är exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Priser i dessa köpevillkor anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Frakt

Fraktkostnaden bestäms av avtalen och täcker leverans av provtagningsmaterial till kund samt retur av prover till laboratoriet. För privatpersoner ingår frakt samt returporto. För att skicka tillbaka mätpaketet till Eurofins lämnar du som kund in det hos närmsta inlämningsställen. I samband att du skickar tillbaka detektorerna, rapporterar du även in mätdata på https://radonkund.eurofins.se.

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial ingår i priset men borttappad eller skadad mätutrustning kan debiteras med en avgift på 200 kr per mätpaket.

Betalningsvillkor

Betalning sker via faktura, kort eller genom direktbetalning via bank. Eurofins använder sig av Svea Ekonomis betallösningar. Vi kan även erbjuda samlingsfaktura för avtalskunder.
Vid fakturaköp gäller följande betalningstid räknat från Eurofins leveransdatum.
Privatpersoner: 14 dagar
Företagskunder: 30 dagar

Leverans

Normalt skickas beställningar inom 1-3 dagar. Rådgivande korttidsmätningar skickas närmaste helgfria arbetsdag under hela året. Leveranstid för analysrapport beror på vilka analyser som valts, men överstiger inte 6 arbetsdagar. För rådgivande korttidsmätningar skickas rapport direkt efter färdigställandet (1-2 dagar).

Laboratoriet äger rätt att endast utföra de analyser enligt beställningen som ger relevanta resultatvärden med hänsynstagande till provets beskaffenhet vid ankomst. Provets beskaffenhet påverkas exempelvis av om det gått för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet, om provtagningsinstruktionerna ej följts eller om provmaterialet förvarats i olämplig miljö. För markdetektorer som inkommer mer än 10 dagar efter provtagningsslut lämnas inga rapporter ut på grund av mätosäkerhet.

Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas.

Beställaren ansvarar för att provet lämnas/skickas i enlighet med Laboratoriets anvisade logistiklösningar eller annan specifik överenskommelse mellan Beställaren och Laboratoriet. Om prover under transport skadas eller förkommer utger Laboratoriet ersättning härför. Ersättning utgår aldrig i vidare mån än den ersättning transportbolagets försäkringsbolag utger vid reglering av skadan.

Vid ej uthämtade paket som returneras till Eurofins faktureras en avgift om minst 350 kr beroende på leveransens volym. Detta gäller även om Kund önskar genomföra omprovtagning pga provets beskaffenhet (se ovan). Begäran om nytt utskick av provtagningsmaterial ska ske och inkludera dina kunduppgifter och det aktuella beställningsnumret. Du som beställare har 6 månader från ursprungligt beställningsdatum på dig att göra en sådan begäran.

Inrapportering av mätdata

Utplaceringsinformation (address och fastighetsuppgifter, start- och sluttid, mätansvarig) rapporteras in på Eurofins hemsida ( https://radonkund.eurofins.se),  eller med specifikt Excel-ark som finns att ladda ner på https://radonkund.eurofins.se .  Uppgiftsinlämnare är ansvarig för korrektheten i dessa mätdata. Eurofins använder sig av mätdatat för att beräkna radonhalten under mättiden. Eurofins tar inget ansvar för felaktigt inskickade uppgifter (t.ex. handskrivna lappar, anteckningar på påsar) som skickas in tillsammans med detektorerna.

Uppgifter i undantagsfall kan skickas in på därvid avsett pappersprotokoll. Eurofins kan komma att debitera extra avgift om pappersprotokoll används.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångerfristen räknas från den dag du erhållit orderbekräftelse på din beställning. Återbetalning görs inom 30 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Eurofins.

Om du mottagit provtagningsmaterial och vill utöva din ångerrätt är du skyldig skicka det åter till Eurofins. Du är skyldig att tillse att skada ej orsakas provtagningsmaterialet under tiden du har det i din besittning. Provtagningsmaterial skall skickas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Eurofins. Retur sker på egen bekostnad. Eurofins debiterar 200 kr vid utebliven retur.

Har provet inkommit för analys till oss och tjänsten påbörjats gäller ej rätt till ångerfristen.

Reklamation

Kund som vill göra gällande att fel är begånget i analysarbetet skall omgående efter resultatets erhållande meddela laboratoriet detta, dock under gällande mätsäsong. Är felet Eurofins så korrigeras rapporten så fort som möjligt och kostnadsfritt. I de fall korrigering ej är möjligt erbjuds kunden en kostnadsfri ersättningsmätning.

Om analysfelet beror på felaktig information från kund debiteras en administrativ avgift beroende på tidsåtgången för korrigering.

Ansvarsbegränsning

Vad som ovan sagts och utöver vad som föreskrivits i Konsumenttjänstlagen, har Eurofins inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Personuppgifter

I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. I och med godkännande av dessa köpvillkor ger du ditt samtycke till användning av dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas till eller raderas. Eurofins åtager sig att inte lämna dina personuppgifter till tredje part.

Rapporter från beställningar som gjorts via kommuns hemsida skickas i de fall avtal finns till kommunens miljökontor eller motsvarande avdelning och blir enligt offentlighetsprincipen offentlig handling, de kan eventuellt komma att publiceras på t.ex kommunens hemsida.

Övrigt

I och med fullföljande av beställningen bekräftar kund att denne tagit del av och godkänt dessa köpvillkor samt har fyllt 18 år.

Efter genomförd beställning äger inte Eurofins rätten att ändra köpvillkoren.

I övrigt gäller "Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen" antagna av FaL - Föreningen ackrediterade Laboratorier.