Markradon är den största källan till radongas i våra inomhusmiljöer. En förebyggande åtgärd mot radon i din inomhusmiljö är att utföra en markradonmätning. Genom att genomföra en radonmätning innan byggnation kan du få insikter i marken där du planerar att bygga. En markradonmätning är en kostnadseffektiv åtgärd som kan bidra till att du undviker dyra åtgärder i ett senare skede.

Markradonmätning – en kostnadseffektiv åtgärd

Radon är en naturlig gas som förekommer överallt omkring oss. Den vanligaste källan till radon i inomhusmiljön är marken. När radonet tränger in i våra byggnader kan det utgöra en hälsorisk för både dig och din omgivning. Att mäta radon är därför en viktig åtgärd för att fastställa om ni exponeras för höga radonhalter.

Under våren, sommaren och hösten, när marken går att gräva i, är det möjligt att mäta radon i marken. En markradonmätning kan utföras i förbyggande syfte inför nybyggnation, ombyggnation eller tillbyggnation. Det är en kostnadseffektiv åtgärd som hjälper dig att identifiera vilka åtgärder som bör vidtas i byggprocessen, vilket kan bli betydligt dyrare om problemen upptäcks i efterhand.

Hur går en markradonmätning till?

Vid beställning av en Markradonmätning från Eurofins erhåller du, tillsammans med detektorn och tyvekpåsen, tydliga instruktioner för hur mätningen genomförs. På samma sätt som vid inomhusmätningar använder du en passiv radondetektor, men i markradonmätningarna placerar du detektorn i en tyvekpåse för att säkerhetsställa att toron inte kontaminerar detektorn. Detektorn och tyvekpåse ska placeras i botten av ett PVC-rör, cirka 1 meter ner i marken. Där ska den ligga i 5–7 dagar, för att sedan plockas upp. Efter avslutad mätning är det av yttersta vikt att du skickar tillbaka detektorn så snart som möjligt till oss på laboratoriet för analys.

Markradon – Gränsvärde och krav

Gränsvärdet för radon i inomhusluften är 200Bq/m3. För hyresrätter, arbetsplatser, skolor och andra allmänna byggnader finns krav från myndigheter att vidta åtgärder om halterna överstiger 200Bq/m3. Vissa kommuners byggnadsnämnder kräver också att du har kännedom om markradonhalten innan bygglov beviljas. Vi rekommenderar därför at du kontaktar din kommun innan byggprocessen för att säkerställa vilka krav som gäller.

Har du frågor om markradon är du välkommen att kontakta oss på telefon 10-490 84 80 eller e-post info.radon.se@etn.eurofins.com